Ekstra jûn giet net troch!

It spyt ús tige, mar by dizze melde wy jim dat de ekstra útfiering fan freed 18 maart a.s. net troch giet.
Dit yn ferbân mei in te leech tal opjeften fan ynteressearre gasten. It leafst hiene we spile, mar dan wolle wy dit wol foar in moai fulde seal dwaan.

Uteraard binne jim takom jier fan herte wolkom as der in nij stik op ‘ e planken komt.

Wy hoopje foar jim begryp en graach oant sjen!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten