Kaarten bestelle

Foar de útfieringen fan 5, 11, 12 en 19 maart binne noch kaarten beskikber.
Dizze kenne jo tillefoanysk bestelle by Femke de Boer op till.nr. 06 11 29 04 88 tusken 19.00 en 21.00 oere jûns.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten