Manlike spiler socht!

Wy sykje noch in manlike spiler tusken de 35 – 55 jierdy’t beskikber is foar repetysjes op de tiisdei– en tongersdeitejûns, en rjochting de foarstelling ek sa no en dan op de sneonsFoarstellings binne op 1, 7, 8, 21 en 22 febrewaris yn Doarpshûs Op ‘e Jister yn Nijega.

 

Bist do of wist do immen dy ’t wy sykje? Stojar dan in mail nei nijbegjin@gmail.com.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.