Oar stik en in oare regisseur

Wy binne yn septimber fan start gien mei in nije regisseur en in nij stik. De rollen wiene ferdield en de repetysjes soenen los. Doe luts de regisseur harren fanwege privé omstannichheden werom. No moasten wy rap op syk nei in oare regisseur en dat is slagge!

It stik wat dit jier spile wurdt is ‘De Godmother”. Dit is in romantyske maffiaklucht skrean troch Luuk Hoedemaekers en yn it Frysk oersetten troch Betty Schildstra. De rezjy is yn hannen fan Onne Nicolai. Om it verhaal kompleet te meitsjen dogge der wer in hiel soort enthousiaste spilers mei.

Ûndersteande data kenne jim alfeast yn jim aginda notearje:
Saterdei 5 maart 2016, premjêre
Freed 11 maart 2016
Saterdei 12 maart 2016, muzyk nei
Saterdei 19 maart 2016, muzyk nei

De oanfang fan it stik is 20.00 oere yn Doarpshûs Op ‘ e Jister yn Nyegea.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten