Stik De Godmother is ôfrûn

Nei dat juster de lêste útfiering fan De Godmother op de planken stie, kenne we werom sjen op in oantal suksesfolle útfieringen! Tige tank oan it publyk! Mar fansels ek de spilers en de oare ‘crew’ leden net te ferjitten! Wy hoapje dat jim in noflike jûn út hawn hawwe by ien fan de útfieringen.

Bliuw de Facbook side, Twitter of dizze webside folgjen om op ‘e hichte te bliuwen.

Graach oant takom jier!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten