Bestjoer

Bestjoer fan Nij Begjin

Foarsitter            Arjen de Jong

Ponghâlder          Ebe de Vries

Skriuwer             Gelske Tjeerdsma

Algemien lid        Tineke Dijkstra (vicefoarsitter

                          Hotske Wijbenga

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven