Manlike spiler socht!

Wy sykje noch in manlike spiler tusken de 35 – 55 jierdy’t beskikber is foar repetysjes op de tiisdei– en tongersdeitejûns, en rjochting de foarstelling ek sa no en dan op de sneonsFoarstellings binne op 1, 7, 8, 21 en 22 febrewaris yn Doarpshûs Op ‘e Jister yn Nijega.

 

Bist do of wist do immen dy ’t wy sykje? Stojar dan in mail nei nijbegjin@gmail.com.

TS Nij Begjin Nijegea spilet yn seizoen 2019/2020 “Neat te ferbergjen”

Kom, wy dogge in spul.

Kom op, lis allegearre jim telefoans op tafel. Mei itskerm nei boppe. Hjir sit alles yn. It is de swarte doazefan ús libben.

Hoefolle stellen soene der út elkoar gean, as se ynelkoars telefoan sjen soene?

As der fan ‘e jûn wat binnenkomt… SMS, WhatsApp, telefoantsjesmailtsjes wat dan ek, dan diele wy dat mei elkoarWy lêze it foar, of sette ‘m op de speaker. Kom op, wy hawwe dochs gjin geheimen foar elkoar?”

Sân goede freonen (trije stellen en ien allinnehawweôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de moanneferstjustering

Hja beslute by wize fan spul om har mobile telefoansûnder it iten op tafel te lizzen en elk berjocht (sms, app, e-mail) en elk telefoantsje dat binnen komt fuortendalikmeiïnoar te dielen, om te bewizen dat se neat foarelkoar te ferbergjen hawwe. Wat fierder as de jûnfoarderet wat mear geheimen der oan it ljocht brochtwurde. It docht bliken dat de freonen minder fan elkoarwisten as hja ynearsten tochten…

It sit derop!

Tige tank foar jimme komst nei de útfieringen. It wie foar alle spilers leuk om ek dit seizoen wer op de planken te stean. Wy sjugge jimme graach folgjend toanielseizoen wer yn Nyegea!

Ekstra útfiering op 16 maart

Goed nijs! Alle útfieringen binne útferkocht! Ha jo noch gjin kaarten? Op saterdei 16 maart is der in ekstra útfiering! Bestel snel jo kaarten fia tillefoannûmer 06 10 77 04 31 )tusken 19.30 en 21.00 oere jûns op moandei oant en mei freed). Of per mail nei nijbegjin@gmail.com.

In jûn fol teater

Earst spilet de jopngerein fan Nyegea in ienakter en dernei spilet Nij Begjin harren ienakter. It wurd in jûn fol teater!

De jongerein fan Nyegea spylje ‘5%Lov’. Dit stik spilet him ôf yn de keet It Jisterke. It is hartstikke gesellich mar dan feroaret de sfeer. Komt it wol goed?

‘In lokkige jierdei?’ giet oer de jierdei fan Gryt. Mar as de famylje in dei te betiid op besite komt, is dat dan wol foar har jierdei of is der wat oars oan ‘e hân?

It stik ‘5%Lov’ is ûnder rezjy fan Folkert Wesseling. ‘In lokkige jierdei?’ is skreaun troch Hugo Renaerts en oersetten troch Hinke Wolthuizen. Hendrik van der Heide hat de rezjy.

Oanfang is 20.00 oere yn it doarpshûs Op ‘e Jister yn Nyegea. Foar folwoeksenen is de yntree €10,- , oant en mei 16 jier betellet € 5,-.

Kaarten kinne fia tillefoannûmer 06 10 77 04 31 bestelt wurde tusken 19.30 en 21.00 oere jûns op moandei oant en mei freed. Of jo kinne in mail stjoere nei nijbegjin@gmail.com.

It sit der op! Fiif kear Boartsje mei fjoer!

Yn totaal fiif jûnen, mear as 900 besikers op de tribune en in soad positive reaksjes op it iepenloftspul! In soad energy is yn Boartsje mei fjoer stutsen troch de spilers, de skriuwer, rezjy, frijwilligers, technyk en alle oaren dy meiwurke hawwe. It resultaat mocht der wêze en wat kinne wy mei syn allen grutsk wêze dat wy dit as mienskip realisearre hawwe. It wie genietsjen om dizze produksje del te setten en wy binne bliid dat wy safolle besikers ferwolkomje mochten op de lokaasje van de Hegewei yn Nyegea!

Der binne noch kaarten foar jûn (7 juny) beskikber!

Jûn is de ekstra útfiering fan Boartsje mei fjoer. Justerjûn wie op ‘e nij in grut sukses en dat hoopje wy jûn troch te setten. Der binne noch in tal kaarten te krijen, dus wolle jo derby wêze en it iepenloftspul net misse? Bestel dan jo kaarten per mail fia nijbegjin@gmail.com of kom lâns, der is foar jûn ek ferkeap oan de kassa. De útfieringen fan moarn en oaremoarn binne al hielendal útferkocht!

Ekstra útfiering Boartsje mei fjoer

It iepenloftspul Boartsje mei Fjoer is in grut sukses, sa grut sels dat der njonken de noch beskikbere kaarten fan freedtejûn, der op o.s. tongersdei 7 juny in ekstra útfiering is! Wolle jo hjir graach by wêze? De kaarten binne fia tillefoannûmer 06 10 77 04 31 (tusken 19.00 en 21.00u yn de jûn) of per mail fia nijbegjin@gmail.com te bestellen.

Tink om jo rûte oansteande freed

Foar it publyk dat mei de premjêre op 1 juny nei Nyegea komt advisearje wy om foarôf goed de rûte te kontrolearje. Dit omdat de Waldwei (N31) fanôf freedtejûn 1 juny oant sneontemoarn 2 juny troch weiwurksumheden sletten is. It advys is om in alternative rûte te brûken.