Jongerein toaniel

Foarich jier binne wy foar it earst fan start gien mei in jongereinploech. En wat foar in ploech! Ûnder lieding fan Folkert Wesseling ha hja in prachtich stik delsetten. ‘5%Lov’ is bewurke en regisearje troch Folkert. Earst ha de jongerein trije ‘spellessen’ hân en doe binne hja begûn mei repetearjen foar in ‘wier’ stik. Folkert […]

Manlike spiler socht!

Wy sykje noch in manlike spiler tusken de 35 – 55 jier, dy’t beskikber is foar repetysjes op de tiisdei– en tongersdeitejûns, en rjochting de foarstelling ek sa no en dan op de sneons. Foarstellings binne op 1, 7, 8, 21 en 22 febrewaris yn Doarpshûs Op ‘e Jister yn Nijega.   Bist do of wist do immen dy ’t wy sykje? Stojar dan in mail nei nijbegjin@gmail.com.

TS Nij Begjin Nijegea spilet yn seizoen 2019/2020 “Neat te ferbergjen”

“Kom, wy dogge in spul.” “Kom op, lis allegearre jim telefoans op tafel. Mei itskerm nei boppe. Hjir sit alles yn. It is de swarte doazefan ús libben.” “Hoefolle stellen soene der út elkoar gean, as se ynelkoars telefoan sjen soene?” “As der fan ‘e jûn wat binnenkomt… SMS, WhatsApp, telefoantsjes, mailtsjes wat dan ek, dan diele wy dat mei elkoar. Wy lêze it foar, of sette ‘m op de speaker. Kom op, wy hawwe dochs gjin geheimen foar elkoar?” Sân goede freonen (trije stellen en ien allinne) hawweôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de moanneferstjustering.  Hja beslute by wize fan spul om har mobile telefoansûnder it iten op tafel te lizzen en elk berjocht (sms, app, e-mail) en elk telefoantsje dat binnen komt fuortendalikmeiïnoar te dielen, om te bewizen dat se neat foarelkoar te ferbergjen hawwe. Wat […]

It sit derop!

Tige tank foar jimme komst nei de útfieringen. It wie foar alle spilers leuk om ek dit seizoen wer op de planken te stean. Wy sjugge jimme graach folgjend toanielseizoen wer yn Nyegea!

Ekstra útfiering op 16 maart

Goed nijs! Alle útfieringen binne útferkocht! Ha jo noch gjin kaarten? Op saterdei 16 maart is der in ekstra útfiering! Bestel snel jo kaarten fia tillefoannûmer 06 10 77 04 31 )tusken 19.30 en 21.00 oere jûns op moandei oant en mei freed). Of per mail nei nijbegjin@gmail.com.

In jûn fol teater

Earst spilet de jopngerein fan Nyegea in ienakter en dernei spilet Nij Begjin harren ienakter. It wurd in jûn fol teater! De jongerein fan Nyegea spylje ‘5%Lov’. Dit stik spilet him ôf yn de keet It Jisterke. It is hartstikke gesellich mar dan feroaret de sfeer. Komt it wol goed? ‘In lokkige jierdei?’ giet oer […]

It sit der op! Fiif kear Boartsje mei fjoer!

Yn totaal fiif jûnen, mear as 900 besikers op de tribune en in soad positive reaksjes op it iepenloftspul! In soad energy is yn Boartsje mei fjoer stutsen troch de spilers, de skriuwer, rezjy, frijwilligers, technyk en alle oaren dy meiwurke hawwe. It resultaat mocht der wêze en wat kinne wy mei syn allen grutsk […]

Der binne noch kaarten foar jûn (7 juny) beskikber!

Jûn is de ekstra útfiering fan Boartsje mei fjoer. Justerjûn wie op ‘e nij in grut sukses en dat hoopje wy jûn troch te setten. Der binne noch in tal kaarten te krijen, dus wolle jo derby wêze en it iepenloftspul net misse? Bestel dan jo kaarten per mail fia nijbegjin@gmail.com of kom lâns, der […]

Ekstra útfiering Boartsje mei fjoer

It iepenloftspul Boartsje mei Fjoer is in grut sukses, sa grut sels dat der njonken de noch beskikbere kaarten fan freedtejûn, der op o.s. tongersdei 7 juny in ekstra útfiering is! Wolle jo hjir graach by wêze? De kaarten binne fia tillefoannûmer 06 10 77 04 31 (tusken 19.00 en 21.00u yn de jûn) of per mail fia […]

BREAKING! Premjêre giet NET troch!

Yn ferbân mei waarsomstannichheden giet de premjêre jûn NET troch. De útfiering wurdt ferpleatst nei kommende woansdei 6 juni. De oanfangstiid en lokaasje bliuwe itselfde. Oant woansdei de 6e.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven