It doarp fan’e kaart? – 2023

It doarp mei syn histoarje, romte en grien in doarpshûs, jeugdhonk en it ferieningslibben dat droegen wurd troch de “mienskip”.

Dêr fernimt de jongerein fia de media dat der in hiel grut plan leit om it rêstige doarp in ekonomyske prikel te jaan. 

Tegearre mei de ynwenners komt de jongerein der efter dat mei it trochgean fan dit plan it hiele doarp feroarje sil. 

De fraach: Kin dat samar wol barre? 

Sil it plan trochgean? As kin de “mienskip” it tij noch keare? 

“It doarp fan ‘e kaart?” is in fiktyfe komeedzje dat betocht is troch de spilers fan T.S Nij Begjin.  Teksten en regy: Folkert Wesseling

Spyl data: Premiére saterdei 2, saterdei 9, freed 15 en saterdei 16 maart. Ekstra jûn 22 maart.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven