De Godmother 2016

It stik wat dit jier spile wurdt is ‘De Godmother”. Dit is in romantyske maffiaklucht skrean troch Luuk Hoedemaekers en yn it Frysk oersetten troch Betty Schildstra. De rezjy is yn hannen fan Anne Nicolai. Om it verhaal kompleet te meitsjen dogge der wer in hiel soort enthousiaste spilers mei.

It ferhaal spilet him ôf yn dizze tiid, earne yn in lanlike gemeente yn de wenkeamer fan it lânhûs fan de famylje Carleani. Nei de dea fan Marino Carleani hat syn widdo de lieding fan de maffiafamylje. Oer har opfolging doart hja net te tinken want har soan is net de tûkste. Mar dan komt der in útstel om in ferstânshoulik plak fine te litten tusken Sonny Carleani en Isabella Rupo, iennige dochter en erfgename fan in konkurrearjende maffiafamylje. Dat is net hielendal nei de sin fan Sonny, want hy hie oare plannen. Dit en nochal wat oare wittensweardichheden soargje der foar dat der hiel wat yn it hûndert rint.

Spyldata fan 2016

Ûndersteande data kenne jim alfeast yn jim aginda notearje:
Saterdei 5 maart 2016, premjêre
Freed 11 maart 2016
Saterdei 12 maart 2016, muzyk nei
Saterdei 19 maart 2016, muzyk nei

Reacties gesloten.