Bestjoer

Bestjoer fan Nij Begjin

Foarsitter            Wiebe v.d. Lei

Ponghâldster       Tiety Kleiterp

Skriuwer             Gelske Tjeerdsma

Algemien lid        Tineke Dijkstra

                          Anneke Kobus

Reacties gesloten