Bestjoer

Bestjoer fan Nij Begjin

Foarsitter             Arjen de Jong

Ponghâlder          Ebe de Vries

Skriuwer              Hotske Wijbenga

Algemien lid        Tineke Dijkstra (vicefoarsitter)

                            Durkje van der Heide

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven