Bestjoer

Bestjoer fan Nij Begjin

Foarsitter            Wiebe v.d. Lei

Ponghâlder          Ebe de Vries

Skriuwer             Gelske Tjeerdsma

Algemien lid        Tineke Dijkstra

                          Anneke Kobus

Reacties gesloten.