4 & 11 maart binne útferkocht!

We ha goed nijs! De útfieringen op 4 en 11 maart binne útferkocht! Foar de oare data binnen noch wol kaarten beskikber. Bestel jo kaarten snel om it spektakel op ‘e camping net te missen. Kaarten kinne jo tillefoanysk bestellen by Femke de Boer op tillefoan nr.: 06 11 29 04 88, tusken 19.00 en 21.00 oere jûns.

 

Yn Doarpshûs Op ‘e Jister te Nyegea begjinne de útfieringen om 20.00 oere jûns.

Noch in dikke moanne tot de première

De première fan Set mar op ‘e rekken komt hieltiid tichterby, namelijk al op sneon 25 febrewaris!
Derneist binne der ek útfieringen op freed 3 maart, sneon 4 maart en sneon 11 maart.

Yn Doarpshûs Op ‘e Jister te Nyegea begjinne de útfieringen om 20.00 oere jûns.

Kaarten kinne jo tillefoanysk bestellen by Femke de Boer op tillefoan nr.: 06 11 29 04 88, tusken 19.00 en 21.00 oere jûns.

Nij Begjin Nijs – Desimber 2016

Yn septimber binne wy wer fan start gien mei in nij stik. Dit jier begûn gelokkich wat rustiger as foarich jier. No gjin regisseur dy ôfhekke en ek de spilers hienen wy aardich snel by elkoar. Heerlijk om sa te begjinnen! Wy ha wer in entûsjaste ploech spilers. Der wurd flink repetearre, dus al wer folop aksje!

It stik wat dit jier spile wurdt is ‘Set mar op ‘e rekken’. Dit is in blijspul skrean troch Jan van Blokland en yn it Frysk oersetten troch Siep Jorna. De rezjy is wer yn hannen fan Anne Nicolai.

In koarte gearfetting fan it stik: “Saken binne saken! En fan lienen is noch noait ien ryk wurden”. Dat seit Benny, de eigner fan in doch-it-sels-saak. Hy is dan wol net yn syn winkel, mar ek tidens syn fakânsje giet de hannel gewoan troch. Wat net daliks ôfrekkene wurde kin, set er wol op ‘e rekken. Allegearre sûnder BTW, dus swart. Mar de fijân slept net en al gau komt de belestingynspecteur op de camping en dy sil it wol even útsykje en ôfhannelje. Hy nimt syn freondinne mei en siket in plakje út op de camping. Hy krijt hiel wat te stellen mei syn freondinne en mei syn direkte sjef, dy’t ek opdraven komt. Oan ‘e ein fan it stik wurdt der ôfrekkene…..

Koartsein in stik wêr’t hiel wat yn bard! Wy sjogge jim dan ek graach by ien fan ús útfieringen.

De útfieringsdatums op in rychje:

Sneon 25 febrewaris, premjêre Freed 3 maart Sneon 4 maart Sneon 11 maart

Yn septimber hawwe de jiergearkomste hân en hjir is Tineke Dijkstra as nij lid fan it bestjoer keazen. Wy ha ôfskie nommen fan Baukje Boonstra. Baukje had fiif jier mei in soart enthûsjasme en belutsenens yn it bestjoer sitten. Ek ha we ôfskie nommen fan Rokeya Brink.

Wy ha de foarige keer al sein dat wy drok dwaande binne mei ûs jubileum yn 2018. Wy komme steeds wat fierder, mar der mat noch wol wat gebeure. Gelokkich is it noch gjin 2018! Mar foardat it sa fier is kenne wy noch in soart minsken brûke. Der is foar elk wol wat te dwaan. Liket it jo aardich om te helpen stjoer dan in mail nei nijbegjin@gmail.com.

Ut namme fan toanielselskip Nij Begjin winskje wy jimme al fêst goeie Krystdagen ta, in feilich útein en in goed 2017. Op nei in nij en goed toanieljier!

Bestjoer “Nij Begjin”

Stik De Godmother is ôfrûn

Nei dat juster de lêste útfiering fan De Godmother op de planken stie, kenne we werom sjen op in oantal suksesfolle útfieringen! Tige tank oan it publyk! Mar fansels ek de spilers en de oare ‘crew’ leden net te ferjitten! Wy hoapje dat jim in noflike jûn út hawn hawwe by ien fan de útfieringen.

Bliuw de Facbook side, Twitter of dizze webside folgjen om op ‘e hichte te bliuwen.

Graach oant takom jier!

Ekstra jûn giet net troch!

It spyt ús tige, mar by dizze melde wy jim dat de ekstra útfiering fan freed 18 maart a.s. net troch giet.
Dit yn ferbân mei in te leech tal opjeften fan ynteressearre gasten. It leafst hiene we spile, mar dan wolle wy dit wol foar in moai fulde seal dwaan.

Uteraard binne jim takom jier fan herte wolkom as der in nij stik op ‘ e planken komt.

Wy hoopje foar jim begryp en graach oant sjen!

Extra jûn! Freed 18 maart

Troch de grutte belangstelling foar it stik De Godmother is der besletten om op freed 18 maart in extra útfiering fan De Godmother te hâlden.
It stik begint om 20.00 oere en wurd opfiert yn Doarpshûs Op é Jister yn Nyegea. Jo kenne oerdei kaarten bestelle per mail fia nijbegjin@gmail.com.
Yn de jûntiiden ken dat ek tillefoanysk tusken 19.00 en 21.00 oere by Femke de Boer op till.nr. 06 11 29 04 88.

Kaarten bestelle

Foar de útfieringen fan 5, 11, 12 en 19 maart binne noch kaarten beskikber.
Dizze kenne jo tillefoanysk bestelle by Femke de Boer op till.nr. 06 11 29 04 88 tusken 19.00 en 21.00 oere jûns.

Oar stik en in oare regisseur

Wy binne yn septimber fan start gien mei in nije regisseur en in nij stik. De rollen wiene ferdield en de repetysjes soenen los. Doe luts de regisseur harren fanwege privé omstannichheden werom. No moasten wy rap op syk nei in oare regisseur en dat is slagge!

It stik wat dit jier spile wurdt is ‘De Godmother”. Dit is in romantyske maffiaklucht skrean troch Luuk Hoedemaekers en yn it Frysk oersetten troch Betty Schildstra. De rezjy is yn hannen fan Onne Nicolai. Om it verhaal kompleet te meitsjen dogge der wer in hiel soort enthousiaste spilers mei.

Ûndersteande data kenne jim alfeast yn jim aginda notearje:
Saterdei 5 maart 2016, premjêre
Freed 11 maart 2016
Saterdei 12 maart 2016, muzyk nei
Saterdei 19 maart 2016, muzyk nei

De oanfang fan it stik is 20.00 oere yn Doarpshûs Op ‘ e Jister yn Nyegea.

Wy ha in nije regisseur en in stik foar kommend seizoen!

Einlings nei lang wachtsje kinne wy in oantal saken bekend meitsje! Wy hawwe in nije regisseuse fûn yn de persoan fan Afke Toren. Afke giet tegearre mei de ploech it stik Sykje om Suske op de planken sette. Dit is in mearke skreaun troch Hans Brans. It is in foarstelling far jong en âld mei in protte humor en fantasy. Dream en wurklikheid wikselje inoar ôf yn dit stik.