Roes sit derop!

Wat hawwe wy 5 prachtige foarstellingen fan Roes hawn. In kombinearre spul fan jong en âld, yn dit stik wiene we tige wiis mei al dit jonge talint yn ús doarp. Wy sjogge mei ús allen werom op in suksesfol stik dat troch sawol de minsken op it toaniel as ek alle hannen efter de skermen ta stân kaam is. Sûnder eltsenien wie dit net mogelijk, tank! Wolst witte wêr ’t Roes op basearre is? Sjoch dan de film Druk en do silst wis in soad sênes werkenne. Tank foar jimme komst en oan it folgjende stik!

Berichten gemaakt 8

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven